Általános rendelkezések

A Vállalkozás, mint adatkezelő jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtása, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy ügyfél, valamint az ügyfelet képviselő természetes személy személyes adataira vonatkozó szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az azokban foglalt személyes adatokat kezelni a GDPR Rendelet, az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az ügyféllel kötött szerződések rendelkezései alapján. A szabályzat célja a Vállalkozás által a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának és az érintettek jogai érvényesítési, valamint mindezekkel kapcsolatos felelősségi rendszer meghatározása.
A szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi olyan személyre, akik a Vállalkozás részére adatfeldolgozási, vagy közös adatkezelési tevékenységet végeznek.

A személyes adatok kezelésének általános céljai:
• az Ügyfél, illetve képviselőjének azonosítása,
• a szerződésben foglalt jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (ideértve a tranzakciók lebonyolítását) és ezek teljesítésének igazolása,
• a tranzakciókkal, vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás és marketing,
• a Vállalkozás jogos érdekeinek érvényesítése,
• a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás,
• kapcsolattartás,
• a Vállalkozást az Ügyfél vonatkozásában esetleg terhelő adókötelezettségek teljesítése.

Az egyes adatok kezelésének időtartama eltérő, részletesen az Adatleltárban (1. számú melléklet), illetve táblázatos formában az Adatkezelési tájékoztatóban (4. számú melléklet - nem munkavállalók, 5. számú melléklet - munkavállalók) található.
A Vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény